Adverteren of een persbericht?

[ONDERZOEK] ‘85% Nederlandse wagenparkbeheerders implementeerde meer digitale oplossingen’

De coronacrisis heeft overal gevolgen gehad voor bedrijven in elke sector. De pandemie dwong hen om hun bedrijfsprocessen te herzien en zich snel aan te passen om het hoofd boven water te houden. Dit ging gepaard met een groeiende behoefte aan digitalisering.

Wagenparkbeheer was daar geen uitzondering op. Om een beter begrip te krijgen van de impact van de coronacrisis op wagenparken en de digitalisering van wagenparkactiviteiten was daar een enquête onder 1.050 Europese besluitvormers op het gebied van wagenparken. De onderzoeksbevindingen hebben betrekking op de periode vanaf het moment waarop het coronavirus Europa bereikte tot augustus 2021, toen de enquête werd uitgevoerd.

85% van alle Nederlandse respondenten implementeerde meer digitale oplossingen sinds de pandemie begon

Volgens de enquêteresultaten heeft de overgrote meerderheid van Europese wagenparkbeheerders (74%) sinds het begin van de coronacrisis meer digitale oplossingen ingezet. Uit een vergelijking van landen bleek dat Nederland (85%) aan kop ging op het gebied van digitalisering, gevolgd door Italië en Spanje (beide 77%). Het land met het laagste digitaliseringstempo is Duitsland (65%). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat Duitsland in vergelijking met andere landen al beschikte over het hoogste percentage wagenparken met geautomatiseerde digitale systemen voor het beheer van de dagelijkse taken. Bijna alle respondenten (96%) waren het eens met de stelling dat dit hun bedrijf in staat stelde om effectief op de pandemie te reageren.

Digitalisering draagt in belangrijke mate bij aan de efficiëntie en veiligheid van wagenparken

De coronacrisis had ingrijpende gevolgen voor Europese wagenparken. Gevraagd naar de impact van de pandemie op hun wagenparken noemde de meerderheid van de Nederlandse wagenparkbeheerders (67%) een verhoogd stressniveau van bestuurders. 59% wees daarnaast op hogere brandstofkosten. Dit kan het resultaat zijn van een hogere werkdruk, aangezien het aantal klanten bij 74% van alle Nederlandse respondenten toenam.

Deze bevindingen sluiten aan op de toegevoegde waarde die digitalisering volgens Nederlandse wagenparkbeheerders te bieden heeft. Zij zagen verbeterde klantentevredenheid (87%) als het belangrijkste voordeel van digitalisering. Dit werd gevolgd door het welzijn van bestuurders (78%). Lagere voertuigkosten kwam op de derde plaats (73%).

Het waarborgen van de veiligheid van bestuurders door het minimaliseren van fysiek contact vormde met 48% de belangrijkste drijfveer voor het digitaliseren van het Nederlandse wagenparkbeheer. Op de tweede en derde plaats kwamen het naleven van de voorschriften (47%) en het verhogen van de efficiëntie (46%). Hieruit blijkt dat wagenparkbeheerders voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen door gebruik te maken van digitale oplossingen.

Dit wordt weerspiegeld door de drie digitale oplossingen die in deze periode in Nederland veel werden ingevoerd: digitale documenten (57%), apps (55%) en elektronische handtekening (52%). Elk van deze oplossingen beschermt medewerkers tegen het coronavirus en maakt het wagenparkbeheer efficiënter.

Wagenparkbeheerders zouden zich niet door de kosten moeten laten weerhouden  

15% van alle Nederlandse respondenten zei geen extra digitale oplossingen te hebben ingezet sinds de coronacrisis van start ging. Van deze groep noemde 32% de kosten als de belangrijkste factor die hen daarvan weerhield. 23% zei al genoeg digitale oplossingen in huis te hebben. 18% beschikte over onvoldoende tijd en personeel voor de implementatie van een oplossing voor wagenparkbeheer.

Afgaande op de enquêteresultaten hebben Nederlandse beheerders van grotere wagenparken met 51 of meer voertuigen met de grootste waarschijnlijkheid in digitalisering geïnvesteerd sinds de coronacrisis van start ging (87%+). Voor beheerders van kleinere wagenparken met één tot tien voertuigen lag dit percentage op 67%. Dit zou verband kunnen houden met de kosten en het feit dat organisaties met kleinere wagenparken over minder personeel beschikken.

Hoewel de aanloopkosten voor digitale oplossingen ertoe doen, is het ook belangrijk voor wagenparkbeheerders om oog te hebben voor de potentiële kostenbesparingen die oplossingen opleveren. 37% van alle Nederlandse respondenten zei meer digitale oplossingen in gebruik te hebben genomen om op de lange termijn geld te kunnen besparen. 

 

 

redactie

Redactie Nieuws.Social. Wij bestaan uit medewerkers van Vormgeven.nl, AtMost, AtMost.TV en een afvaardiging van ervaren bloggers.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.